Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt
uitsluitend beheerst door de onderhavige
voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van
een onderverdeling van een artikellid in sub
1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een
beroep of bedrijf en sub 2 op overige
wederpartijen.
2. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de
wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts
verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee
akkoord hebben verklaard.
3. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden
uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen
te worden.
4. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de
toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven,
ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige
voorwaarden voor het overige van
kracht.
5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze
voorwaarden kan de wederpartij geen rechten
voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op
de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen, enz. en
uitvoering onder normale omstandigheden en
in normale werktijden.
2. Iedere door ons gedane opgave of aanbieding vervalt
door een nieuwe, en alle opgaven hebben een
geldigheid van dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.

3. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten,
brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk
door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden
verstrekt.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen, die door ons of in onze
opdracht zijn vervaardigd, blijven, ook na het tot stand
komen van een overeenkomst, ons eigendom
en de intellectuele eigendomsrechten daarop blijven bij ons
rusten.

Artikel 3 OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een
schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een
opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door
ons met de uitvoering van de opdracht
een begin is gemaakt.
2. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt
de inhoud van de orderbevestiging als de
inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 ANNULERINGEN
1. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van
de opdracht, deze wenst te annuleren, om
welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het
recht hetzij de wederpartij te verplichten
tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de
annulering te accepteren onder de voorwaarde
dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als
forfaitaire schadevergoeding een
bedrag betaald, gelijk aan 20% van het bedrag van de
opdracht.

Artikel 5 PRIJZEN
1. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de
kostprijsbepalende factoren op het moment van de
aanbieding.
Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die
kostprijsbepalende factoren, welke
zich na het verstrijken van een periode van 30 dagen na het
sluiten van de overeenkomst voordoen,
aan de wederpartij door te berekenen.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de
kostprijsbepalende factoren op het moment van de
aanbieding.
Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze
aanbieding of orderbevestiging
opgekomen wijzigingen in die kostenbepalende factoren
aan de wederpartij door te berekenen, ook
al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds
bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
3. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de
opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van
de wederpartij.
4. De prijs is exclusief omzetbelasting.

Artikel 6 (AF)LEVERINGEN
1. Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijd
zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de
(af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen
termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het
recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande
daags nadat wij van de wederpartij een
schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen.
2. De door ons opgegeven (af)leveringtijden zijn steeds
vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de
wederpartij geen recht op schadevergoeding , opschorting
dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
3. De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

I. indien de zaken door of namens de wederpartij worden
afgehaald; door de inontvangstname
van de zaken;
II. bij verzending door tussenkomst van een
beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken
aan die vervoerder:
III. bij verzending door een vervoermiddel van ons: door de
aflevering ten huize of aan het
magazijn van de wederpartij.
4. Van het moment van de (af)levering af zijn de zaken voor
risico van de wederpartij.

Artikel 7 TRANSPORT
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij
de transportmiddelen en de transportwegen,
zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de
goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
2. Tenzij anders overeengekomen, worden de
vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
3. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien
franco levering is overeengekomen, voor risico
van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert
dat op vrachtbrieven, vervoeradressen
en dergelijke de clausule voorkomt dat alle
vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender
zijn.
4. Artikelen kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd
mits onbeschadigd en in originele verpakking. Moet dan
veilig verpakt en goed verzekerd naar ons opgestuurd
worden of naar keuze kan het item ook naar de showroom
teruggebracht worden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken tot
voldoening door de wederpartij van de
tegenprestatie ter zake de door ons krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake

de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten
behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de
vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanige overeenkomst.
2. De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd
de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden
te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen
anders dan overeenkomstig haar normale
bedrijf of de normale bestemming der zaken.
3. De wederpartij zal verplicht zijn de (af)geleverde zaken,
zolang de eigendom daarvan nog bij ons
berust, zorgvuldig te behandelen, te onderhouden en te
verzekeren tegen de risico’s van beschadiging,
verlies of tenietgaan.
4. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken
vervreemdt, draagt zij ons steeds nu de rechten
over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal
krijgen, zulks met alle daaraan verbonden
rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de
wederpartij de overdracht aan haar afnemers
meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die
nodig zijn voor de effectuering van onze
rechten.
5. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag,
schorsing van betaling,
surseance, aanvraag van surseance, faillissement,
aanvraag van faillissement, onder curatele stelling
, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen
wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of
gedeelte daarvan dat nog geleverd
moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch
niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het
eventueel reeds betaalde doch onverminderd
onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel
verlies of schade. In die gevallen is elke
vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk
opeisbaar.
6. Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud
wordt/worden de overeenkomst(en) ook
zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd
ons recht tot vorderen van vergoeding van
schaden, gederfde winst en interest.

Artikel 9 RECLAMES
1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden
binnen 14 dagen na ontvangst der zaken of de
verrichting van de diensten, zulks tenzij door de wet een
langere termijn voor het indienen van
reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het geleverde
niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan
binnen een eventueel door de wet gestelde termijn,
behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft
onderzocht, wordt geacht de (af)levering of verrichting
akkoord te hebben bevonden.
2. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven
wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde
van de levering daarvan of wegens andere oorzaken
voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld,
worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij
binnen 14 dagen na (af)levering
der zaken schriftelijk in ons bezit zijn.
3. Reclames kunnen slechts in behandeling worden
genomen, indien de zaken zich nog bevinden in de
toestand waarin zij zijn (af)geleverd. In geval van twijfel zal
de wederpartij hebben te bewijzen dat
dit het geval is.

4. Retournering van het (af)geleverde kan slechts
geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming,
onder de door ons te bepalen voorwaarden.
5. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden,
kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop
de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de
wederpartij vergoeden, met uitsluiting
van elk ander recht van de wederpartij op
schadevergoeding.
6. Een reclame schort de betalingverplichtingen niet op.

Artikel 10 GARANTIE
1. Wij verlenen garantie voor fabricagefouten voor zover de
betrokken fabrikant, leverancier ons garantie
verleent en deze nakomt, en wel voor de door de fabrikant
vastgestelde periode, echter met een
maximum van 12 maanden na onze (af)levering, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Vracht- en montagekosten van voor garantie
(af)geleverde zaken zijn voor rekening van de koper.
3. Alle buiten voorvermelde termijn vallende reparaties of
service worden in uurloon berekend en moeten
direct bij afhandeling worden voldaan.
4. Onze garantie geldt niet indien het gebrek naar ons
oordeel het gevolg is van verkeerd gebruik, normale
slijtage of na de (af)levering plaats gevonden toeval of
ongeluk en evenmin indien de wederpartij
of derden enige bewerking aan de (af)geleverde zaak
hebben verricht. Onze garantie strekt uitsluitend
tot herstel of vervanging van het (af)geleverde.

Artikel 11 NIET-TOEREKENBARE NIET-NAKOMING
1. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze
verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet
meer van ons kan worden verlangd.
2. Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt in ieder
geval begrepen:
Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsproblemen,
waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,
contingenteringen en bedrijfsstoringen
bij ons c.q.bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of
belemmeringen waaronder de uitvoering
van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt,
zoals stormschade en/of andere
natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door
onze leveranciers, waaronder wij onze verplichtingen
jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
3. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-
nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de
overeenkomst definitief te ontbinden.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de
prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende
overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid,
welke niet-nakoming oplevert, is
gebleken.
5. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-
nakoming te beroepen indien de omstandigheid
die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreed
nadat onze prestatie geleverd had
moeten zijn.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of
grove schuld van ons of van onze ondergeschikten
zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of
winstderving, schade als gevolg van persoonlijk

letsel of welke andere schade dan ook welke voor
wederpartij en/of derden mocht ontstaan.
2. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn
gehouden, zal die vergoeding nimmer de
factuurprijs van de betrokken zaken dan wel de verrichte
werkzaamheden overschrijden.
3. Indien wij een beroep zouden kunnen doe op het
bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel
aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op
doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst
partij.

Artikel 13 VRIJWARING
De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht
ons te vrijwaren voor alle aanspraken van
derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van
uitvoering van de overeenkomst (levering, verrichting
van werkzaamheden of diensten, advisering etc.), uit hoofde
van welke oorzaak dan ook, en is
aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 14 BETALING
1. Betaling van onze facturen dient binnen veertien dagen
na factuurdatum te geschieden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling
netto- contant- bij aflevering te geschieden
zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting
of overmaking op een door ons aangewezen
bank- of girorekening binnen veertien dagen na
factuurdatum.
3. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of
op een door ons aan te wijzen rekening.
4. Betaling dienen te worden voldaan in de valuta waarin de
overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
5. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter
voldoening van de door haar verschuldigde
rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende
artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de
oudste openstaande vordering.
6. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel
verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien
dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet
vereist.

Artikel 15 RENTE
1. Indien in langere kredietgeving dan veertien dagen wordt
toegestemd of deze onrechte wordt genomen,
is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd
vanaf de factuurdatum.
2. Deze rente bedraagt een percentage gelijk aan 2% boven
het promessedisconto van de Nederlandse
Bank. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag
waarover de rente wordt berekend vermeerderd
met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 16 KOSTEN
1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij
moeten maken in verband met niet-nakoming/
tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
2. In geval van niet tijdelijke betaling zullen de
buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van
het te vorderen bedrag met een minimum van ƒ 125,00
bedragen.

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten
betreffende de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 BEVOEGDE RECHTER
1. Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij
mochten ontstaan in verband met enige onder de
vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende
rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de
competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste
instantie uitsluitend worden berecht door
de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. De
wederpartij heeft evenwel de bevoegdheid binnen de
termijn van een maand, nadat wij ons schriftelijk jegens haar
op het onderhavige beding hebben
beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor
de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij
mochten ontstaan in verband met enige onder de
vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende
rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de
competentie van een Arrondissementrechtbank, in eerste
instantie uitsluitend worden beslecht door
de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

KvK: 32054511